fredag 3 juli 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Skolebestyrelser i fælles front: Lav ét skoledistrik

kalvebod faelled skole 2903Nu må det være nok med at ændre skolegrænserne hver gang der bygges en ny ejendom, eller når børnetallet stiger endnu en gang. Et fælles skoledistrikt for City, Syd og Kongelundsvej-kvarteret er den eneste rigtige løsning. Det mener skolebestyrelserne på Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skole, som nu har indsendt fælles høringssvar til de seneste ændringer af skoledistrikterne.

Høringssvaret fra de to skolebestyrelser er indsendt til Børne- og Ungdomsforvaltningen af Kathrine Jul Cherka (Kalvebod Fælled Skole) og Line Mark Rugholt (Ørestad Skole). De to bestyrelser vender sig i klare vendinger fra de seneste års mange ændringer af skoledistrikterne i Ørestad Syd, Ørestad City og nabokvartererne langs Kongelundsvej.

"Skoledistrikterne bliver lavet på baggrund af uforudsigelige fremskrivninger, som ændres på grund af forsinket byggeri, hvem der ender med at flytte ind m.m. Vi mener derfor, at det er uhensigtsmæssigt at arbejde med faste skoledistrikter i Ørestad", skriver bestyrelserne.

Når den tredie Hannemans Skole bliver bygget bør hele området have ét fælles skoledistrikt, mener de. Men fordelingen af elever til hver skole skal have klare kriterier. Bestyrelserne foreslår bl.a. kriterier for geografisk nærned, trafiksikkerhed, søskendegaranti og familiernes egne ønsker.

De er klar over, at et fælles skoledistrikt kan have ulemper. Især, at forældrene ikke på forhånd ved, hvilken skole de hører til.

"Men det gør de heller ikke i dag, da skoledistrikterne ændres hvert år. Eksempelvis har den sydlige del af Byparken i mange år hørt til Ørestad skole, i år hører den til Kalvebod Fælled Skole, og i det kommende skoleår hører bydelen til den nye skole," skriver bestyrelserne.

Alt i alt vil ét fælles skoldistrikt for de tre skoler have flest fordele. Skolernes samarbejde styrkes, samtidig med at de kan arbejde med hver deres profil. Sammenhængskraften i Ørestad City og Syd styrkes. Antallet af skolespor holdes mere i balance på hver skole.

Indsend selv høringssvar (senest 4. juni): www.blivhoert.kk.dk

Læs også:
Beboermøde om ny skole på Hannemanns Allé
NYE SKOLEGRÆNSER GIVER UTRYGHED
Borgmester vil se på fælles skoledistrikt

Hele høringssvaret i fuld tekst:

Att. Københavns Kommune Ørestad 3. juni 2019 Børne- og Ungdomsforvaltningen

 Vedr. nyt skoledistrikt:

Skolebestyrelserne på Ørestad og Kalvebod Fælled Skole har over længere tid arbejdet med vores syn på fremtidens skoledistrikter i Ørestad. I den forbindelse har vi også taget stilling til det nye forslag til opdeling af skoledistrikter for optag på skolerne i Ørestad i efteråret 2019 med skolestart sommer 2020.

På grund af de mange nye byggerier og dermed tilflytning, som Ørestad City, Syd og Bellakvarter nu har oplevet i mange år, kan vi se, at det er svært for forvaltningen at udarbejde skoledistrikter, som er holdbare på længere sigt. Skoledistrikterne bliver lavet på baggrund af uforudsigelige fremskrivninger, som ændres på grund af forsinket byggeri, hvem der ender med at flytte ind m.m. Vi mener derfor, at det er uhensigtsmæssigt at arbejde med faste skoledistrikter i Ørestad.
Vi mener i stedet, at det ville give større kontinuitet for skolerne og bydelens familier at have et samlet skoledistrikt med optag på de tre skoler, som forsat har hver deres ledelse, skolebestyrelse og profil.

Skolerne skal arbejde sammen og fordele elever efter en række retningslinjer, for eksempel:

Søskendegaranti
Skolens nærhed på bopæl - og trafiksikkerhed
Familiens ønske om optag på en bestemt skole

Dette forslag vil i vores øjne havde følgende fordele:
Styrket sammenhængskraft i Ørestad. Ørestad ses som en samlet bydel med et skoledistrikt, hvor børn og forældre kender hinanden på tværs og langs af Ørestad.
Skolerne kan arbejde med større stabilitet i antallet af spor, hvilket betyder mindre personaleudskiftning - og dermed færre brud på vigtige relationer for det enkelte barn og den enkelte klasse.
Mulighed for at arbejde med balanceret elevsammensætning i skolerne.
Skolernes arbejde med deres profilering.
Styrket samarbejde skolerne imellem, hvilket i sidste ende vil styrke alle skolerne og bydelen.

Vi er også klar over at der kan være ulemper ved forslaget:

Forældre ved ikke, hvilken skole de hører til. Men det gør de heller ikke i dag, da skoledistrikterne ændres hvert år. Eksempelvis har den sydlige del af Byparken i mange år hørt til Ørestad skole, i år hører den til Kalvebod Fælled Skole, og i det kommende skoleår hører bydelen til den nye skole.

Enhedslistens repræsentant i Børne- og ungeudvalget har pointeret, at undersøgelser viser, at det er sværere at samle udsatte børn op, når der ikke er faste skoledistrikter. Der udtrykkes bekymring for, om et fælles skoledistrikt vil give flere skift og mindre kontinuitet for børnene. Med et fælles skoledistrikt, tænker vi fortsat, at børnene hører til den skole, de kommer ind på i 0. klasse og fortsætter der til og med 9. klasse. Der vil derfor være fin stabilitet i børnenes skolegang. Yderligere er Ørestad byplanlagt netop efter et princip, der blander forskellige typer boliger, hvilket medfører blandet befolkningssammensætning. Selvom man vil kunne ønske en bestemt skole, vil nærheds- og søskendegarantiprincippet gå forud for dette og resultere i en blandet demografisk sammensætning på hver skole. Vi mener derfor ikke, at der er fare for at fordelingen af bedre og dårligere stillede børn på skolerne vil blive skæv. Samtidig vil vi arbejde for et stærkt fællesskab mellem de tre skoler, som bl.a. vil have til formål at løfte alle bydelens børn bedst muligt.

Vi er klar over, at et fælles skoledistrikt først kan gennemføres, hvis Københavns Kommune ansøger om et frikommuneforsøg, og at dette ikke kan nås inden indskrivningen til skolerne i efteråret 19. Vi kan derfor godt se, at det nuværende forslag til skoledistrikter muligvis er den eneste løsning for det kommende skoleår, om end det for os ser noget ulogisk ud. Vi kan ikke umiddelbart se, om den demografiske sammensætning af børn til de forskellige skoler er taget i betragtning og vil gerne bede om, at det bliver det, hvis det ikke er – så vi netop undgår skæve fordelinger af børn på skolerne.

Yderligere ser det for os ud, som om denne lidt ulogiske inddeling er svær at komme udenom, da planlægning af skolerne i Ørestad i vores optik ikke er sket med hverken rettidig omhu eller med hensyntagen til skoledistrikter og dermed placeringer i bydelen. Dette vil Ørestads borgere fremover lide under, og vi mener, at konsekvensen af denne planlægning netop er, at et fælles skoledistrikt er den bedste løsning. Derudover vil vi på det kraftigste opfordre til, at der fremover arbejdes med mere omhu, da vi allerede nu kan se, at fremskrivningerne tilsiger, at skolerne i 2028 igen ikke kan rumme alle bydelens børn. Vi mener ikke, at børn, forældre, skoler og personale har råd til flere hovsaløsninger, overbelægninger og genhusninger, da dette helt tydeligt lægger et unødigt pres på både børn og voksne, som i forvejen lægger et stort arbejde i at oparbejde nye skoler med gode kulturer og løbende tage imod de mange nye børn, der flytter til bydelen.

Slutteligt vil vi samtidig med dette høringssvar opfordre til hurtigst muligt at få afklaret lokaleforhold for de nye elever på Ørestads tredje skole og for de af Ørestads Skoles elever, som midlertidigt bruger lokaler på Kalvebod Fælled Skole. De to skolebestyrelser opfordrer til, at Ørestad Skoles elever flyttes tilbage til Ørestad Skole i pavilloner uden for Ørestad Skole, således at der er plads til, at den tredje skoles elever kan starte deres skolegang på Kalvebod Fælled Skole, indtil den tredje skole står klar.

På vegne af skolebestyrelserne på Kalvebod Fælled Skole og Ørestad Skole Kathrine Jul Cherka og Line Mark Rugholt

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: