"Når min søn vågner, kigger han over på den skole, han ikke må gå på"

anne louise laurberg nordre faelled 0115Anne Louise Laurbergs søn på tre et halvt år kommer måske ikke til at gå på den skole, som var helt afgørende, da hans forældre valgte at købe bolig i Nordre Fælled Kvarter i Arenakvarteret. Familien bor lige over for Kalvebod Fælled Skole, men nye skolegrænser betyder at sønnen alligevel skal sendes hen på en ny skole, der ikke er bygget endnu, øst for Royal Arena.

"Det er grotesk, at man kan lave så dårlig planlægning i en helt ny bydel. Her er jo alle muligheder for at lave gennemtænkte løsninger."
Sådan siger Anne Louise Laurberg, som er mor til Jonathan på tre et halvt år. Til efteråret vil politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget igen ændre skoledistrikterne i Ørestad, og det vil ramme familien i Nordre Fælled Kvarter ekstra hårdt. Kommunen vil bygge Ørestads tredie skole på en grund blot 200 meter fra Kalvebod Fælled Skole, og hele Nordre Fælld Kvarter bliver lagt ind under den nye skole. Selv om kvarteret ligger 100 meter fra Kalvebod Fælled Skole på den anden side af Byfælleden.
"Da vi købte hus herude for fire år siden, var nærheden til skolen og den bilfri, sikre skolevej over Byfælleden helt afgørende. Og skolen har en idrætsprofil, som lige passer til vores familie. Jonathan kan endda se over på skolen fra sit værelsesvindue," siger Anne Louise Laurberg.

Nye skoledistrikter fjerner unik sikker skolevej

Hun har været initiativtager til et høringssvar til kommunen, som er underskrevet af omkring 20 forældre i kvarteret. Andre forældre i kvarteret har også indsendt høringssvar. Her vender forældrene sig imod Københavns Kommunes hovsaløsninger på skoleområdet i Ørestad, hvor tre skoler nu kommer til at ligge ret tæt sammen, i stedet for i hver sit Ørestadkvarter. Og de kræver at skolegrænserne i Arenakvarteret laves om. For eksempel så grænsen går nord-syd ved Else Alfelts Vej, i stedet for Richard Mortensens Vej.
"Vi er godt klar over, at det vil gå ud over andre kvarterer i Arenakvarteret, og vi så helst at den tredie skole bygges et andet sted. Ideelt set burde der være en skole i hvert Ørestadkvarter, det vil sige at der skulle bygges en ny mindre skole til Bellakvarteret og endnu en skole helt nede i syd. Det ville være den naturlige fordeling af skoler, og skabe den største trafiksikkerhed for børnene," siger Anne Louise Laurberg.

Søskendegaranti splitter vennegrupper
Hun er også ked af, at Jonathan ikke kommer til at gå i skole med mange af sine venner fra daginstitutionen Lille Arena, men også andre venner fra Nordre Fælled Kvarter. De har nemlig større søskende, som er indskrevet på Kalvebod Fælled Skole. Og på grund af søskendegarantien kommer de også til at gå der. Men ikke Jonathan. I stedet kommer han og andre børn i kvarteret til at gå i skole med børn fra områder, som ligger langt fra Nordre Fælled Kvarter.
"Vi har mange eksempler på at de naturlige venner fra vuggestuen Lille Arena bliver splittet. Kommunen har ikke været ude i kvarteret og gøre deres benarbejde. Det er en loose-loose situation, for børnene, forældrene og lokalmiljøet. Måske flytter vi væk fra Københavns Kommune. Der er 2,5 år til han skal starte i skole, så nu må vi se," siger Anne Louise Laurberg.

Børne- og Ungdomsudvalget behandler forslaget om nye skoledistrikter i Ørestad på sit møde 14. september. I aften 26. juni er der borgermøde om Hannemann Skole. Det foregår på Ørestad Skole kl. 18.30.

Borgmester vil se på fælles skoledistrikt

LÆS HØRINGSSVAR HER:

Anne Louise Laurberg. På vegne af en række berørte forældre i Nordre Fælled Kvarter:

Det fremgår af Børne-og Ungdomsforvaltningens forslagtil nye skoledistrikter i Ørestad, at Nordre Fælled Kvarter, der afgrænses af Ørestad Skøjtehal og Royal Arena mod øst, Kalvebod Fælled mod vest, Byfælleden mod syd og Hannemanns Allé, fremover skal tilhøre den kommende skole på Hannemanns Allé/ Ørestads Boulevard og ikke Kalvebod Fælled Skole( herefter benævnt KFS).

Som beboere i Nordre Fælled Kvarterog forældre til kommende skolebørn stiller vi os komplet uforstående overfor den foreslåede opdeling af skoledistrikter af flere årsager:

1. Områdenær skole kontra længere og mere usikker skolevej

Nordre Fælled Kvarter ligger lige på den anden side af Kalvebod Fælled Skole kun adskilt af Byfælleden og forbundet via broerog natursti, hvilket betyder, at børnene fra kvarteret både hurtigt og via en sikker skolevejkan gå i skole –områderne er faktisk så tæt beliggende, at man fra de fleste huse i Nordre Fælled kvarter vil kunne se børnene gå hele vejen i skole.

Området er da netop også designet ud fra, at børnene i kvarteret fik en både utroligt kortog utrolig sikkerskolevej langt fra befærdede veje er. Dette er–sammen med skolens naturtætte beliggenhedog idrætsprofil –da også tungtvejende årsager til, at mange af os har valgt at købe bolig lige netop i Nordre Fælled Kvarter. Det forekommer derfor ganske ulogisk, at Børne-og Ungdomsforvaltningenmed det fremlagte forslagfuldstændig vil ignorere det hensigtsmæssige design af området og i stedet give børnene fra Nordre Fælled Kvarter en både væsentligt længere og langt mindre trafiksikker vej i skole, hvilket dermed bryder både med nærheds-og trafiksikkerhedsprincippet ift. forvaltningensegne retningslinjer.

Enten vil børnene fra Nordre Fælled Kvarter skulle krydse vejen fra Hannemanns Allé op til skøjtehallen og/eller området mellem skøjtehallen og Royal Arena. Netop den vej er ofte præget af tung trafik med store lastbiler og busser i forbindelse med opsætning og nedtagning af udstyr til arrangementer i arenaen. Lastbilerne kører ofte ret hurtigt uden hensyntagen til cyklende og gående og kører i høj fart ind over cykelsti og fortov samt rundt om hjørnet ved arenaen i al for høj fart, og hvor der ikke er udsyn til gående/ cyklende, og hvor de særligt ikke tager hensyn til deres (lastbilernes) begrænsede udsyn og blinde vinkler.

Både jeg og flere af mine naboer har oplevet situationer, hvor vi har været ved at blive kørt ned af lastbiler og lign., der skulle til og fra arenaen, og det sker meget ofte, at vejskilte og trafiklys bliver påkørt af disse lastbiler. Ruten kan således på ingen måde karakteriseres som trafiksikker skolevej.

2. Splittede børnegrupper

Alternativt kan børnene følge vejen via promenaden langs Byfælleden, hvor de i så fald vil kunne skue direkte over på Kalvebod Fælled Skole, som ligger et stenkast fra deres hjem –og hvor alle deres kammerater fra børnehaven så vil høre til.

Den klare forventning har naturligvis været, at børnene kunne gå i den nærliggende integrerede daginstitution LilleArena og fortsætte i den tilhørende skole (Kalvebod Fælled Skole) med samme børne-/vennegruppe. Men med den foreslåede opdeling, hvorefter Byhusene og Kubehusene ved Robert Jacobsens Vej skal tilhøre KFS (skønt disse boligområderligger tættere på den Nordre Fælled Kvarter den 4. juni2019 kommende skole) vil man rive børnegrupper, der har fulgtes ad siden vuggestuen, midt over, og stort set alle børn får længere i skole og via mere usikre skole veje.

Endvidere vilvi gerne påpege, at idet Nordre Fælled Kvarter fra starten har tilhørt KFS – og ikke, som andre kvarterer, skiftende skoler – vil vi i stor stil opleve, at børn, der allerede er indskrevet i skole nu, qua søskendegarantien kommer til at hive deres mindre søskende med på KFS. Vi vil derfor ikke blot opleve splittede børnegrupper de forskellige boligkvarterer imellem, men også en totalt splittet børnegruppe i Nordre Fælled Kvarter alene. Fx vil datteren af en af underskriverne ikke komme til at dele skole med syv ud af ti nabo-og genbobørn, da tre ud af fem nabo-og genbohuse har store børn, der allerede går på KFS.

Og dette er blot ét eksempel –der er mange flere.

Det forekommer helt og aldeles ulogisk og harmonerer på ingen måde med, hvad vi havde regnet med, da vi købte hus her; tanken var jo, at vores børns skolekammerater skulle bo tæt på og ikke i de “gamle” villakvarterer vestpå og på den anden side af Fields omkring byparken – og dermed ikke i det boligområde, Nordre Fælled Kvarter er en naturlig del af.

3. Foreslåede løsninger og invitation

Vi er naturligvis indforståede med, at status quo ikke kan bevares for evigt, og at ændringer i skoledistrikter kan forekomme, men her er tale om omfattende ændringer inden for en meget kort årrække, som direkte leder til bristede forudsætninger for at have bosat os, hvor vi har. Og årsagen hertil skal findes i Københavns Kommunes manglende evne til at tænkte langstrakt og tage højde for den demografiske sammensætning i Ørestad,som kommunen paradoksalt nok selv har byplanlagt med. Forslaget kan således bedst karakteriseres som det stik modsatte af rettidig omhu i byplanlægningen, og den foreslåede model ligner mest af alt en hovsaløsning, der gårud over børnene.

Vi vil derfor på det kraftigste opfordre til at ændre den foreslåede opdeling af skoledistrikter, så Nordre Fælled Kvarter også i fremtiden kommer til at tilhøre KFS skoledistrikt, og så vores børn derfor får lov til at forblive en del af de børnegrupper, de allerede nu er den del af.

Det bedste alternativ til de foreslåede skoledistrikter vil i vores øjne være at ændre placeringen af den kommende skole, således at Ørestad Syd i området ved Vestamager Metro St. får sin egen skole, og Bella-kvarteret får sin egen skole. På den måde vil skolerne ligge forskudt som perler på en snor og dermed i logisk tråd med bydelens udformning, fremfor den nuværende ulogiske løsning, hvor tre skoler er klumpet sammen centralt i Ørestad, hvilket uvægerligt vil resulterer i nogle arbitrære og på alle måder stærkt uhensigtsmæssige skoledistrikter, hvor lange skoleveje med manglende trafiksikkerhed er en konsekvens for mange af børnene.

Dette forslag vil kunne løses med en ændring af lokalplanen, således at den kommende skole bliver placeret på en af de grunde, der er udlagt til erhverv, men som endnu ikke er solgt.

Et andet alternativ vil være at ændre skillelinjen for de foreslåede skoledistrikter til Else Alfelts Vej frem for Richard Mortensens Vej, så beboere øst for Else Alfelts Vej tilhører den nye skole, og beboere vest for fortsat tilhører KFS. Dette vil desværre ikke løse udfordringerne med splittede børnegrupper, men til gengæld sikre trafiksikre skoleveje. De berørte beboere på Else Alfelts Vej (ulige numre) og på Richard Mortensens Vej (lige numre) vil, uanset hvad, skulle krydse veje for at komme i skole, men Nordre Fælled Kvarterets beboere vil derimod få en meget sikrere vej med denne løsning og undgå den meget usikre skolevej omkring Arenaens tunge trafik.

Endvidere vil vi gerne opfordre Børne-og Ungdomsudvalget til at lytte til henstillingen i høringssvaret af 3. juni 2019 fra skolebestyrelsernepå KFS og Ørestad Skolesamt til SF og Venstre, jf. høringsbrevet af 29. april 2019, og få ansøgt om frikommuneforsøg, så Ørestad i fremtiden kan få ét fælles skoledistrikt. Endelig vil vi gerne invitere Børne og Ungdomsudvalget på besøg i Nordre Fælled Kvarter med henblik på en rundvisning i området, forinden beslutningen om skoledistrikterne træffes.

Nanna & Christian Bak Skytte:

Som beboer i Nordre Fælled Kvarteret i Ørestad (Hannemanns Allé 2-12, 2300 København S) undrer forslaget om nye skoledistrikter os ekstremt meget, da det virker dybt ulogisk, usikkert og på alle måder uhensigtsmæssigt, at beboere i netop Nordre Fælled Kvarteret ikke længere kommer til at tilhøre Kalvebod Fælled Skole på trods af, at vi næsten alle kan kigge lige over til skolen - kun adskilt af Byfælleden (se flere argumenter i et kommende høringssvar). Vi vil på det kraftigste opfordre til at lytte på henstillingen fra skolebestyrelserne på de berørte skoler og at skabe ét fælles skoledistrikt i Ørestad. Men hvis dette - mod vores forventning - ikke bliver vedtaget, vil vi gerne give et bud på en alternativ opdeling af skoledistriktet.

Derfor har vi tegnet et helt konkret forslag ind på et kort (vedhæftet). Tanken er, at Nordre Fælled Kvarteret (Hannemanns Allé 2-12) skal tilhøre Kalvebod Fælled Skole (se den sorte cirkel). Til gengæld skal beboere øst for Else Alfelts Vej tilhøre den nye skole (se den lilla cirkel). Så i stedet for at skillelinjen går på Richard Mortensens Vej ændres den til Else Alfelts Vej. Begrundelsen for denne ændring er primært geografi og trafiksikkerhed. Rent geografisk giver det ikke mening, at Nordre Fælled Kvarteret ikke kommer til at tilhøre den skole, som de rent geografisk er placeret tættest på. Derudover vil de berørte beboere på Else Alfelts Vej (ulige numre) og på Richard Mortensens Vej (lige numre) uanset hvad skulle krydse veje for at komme i skole. Nordre Fælled Kvarterets beboere vil derimod få en meget sikrere og mere logisk vej med denne løsning og undgå den mere usikre skolevej omkring Arenaens tunge trafik. Vi vil gerne understrege, at dette kun er et aktuelt forslag, såfremt forslaget om fælles skoledistrikt i Ørestad ikke bliver vedtaget. Den allerbedste løsning ville dog i vores øjne være at flytte den nye skole til en placering i Ørestad Syd - hvor den burde ligge. I bund og grund handler hele denne problematik med de nye skoledistrikter mest af alt om, at den nye skole bliver alt for tæt placeret på både Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skole. Havde Københavns Kommune udvist rettidigt omhu, havde de købt en grund i Ørestad Syd, som den nye skole kunne ligge på. Det giver ikke særlig meget mening at placere tre skoler så tæt på hinanden - hvor en unødig lang skolevej og manglende trafiksikkerhed for Ørestads børn er en alvorlig konsekvens af kommunens manglende fremsynethed i byplanlægningen. Derfor vil en tredje model være at ændre lokalplanen og placere den nye skole i Ørestad Syd på én af de erhvervsgrunde ud til Ørestad Boulevard, som endnu ikke er blevet solgt (lille streg på kortet). Samtidig med, at der bliver lavet ét fælles skoledistrikt i Ørestad, som skolebestyrelserne, underskriftsindsamlinger og andre høringssvar peger på.

Jens Balslev:
Det forekommer mig meningsløst, at os i Nordre Fælledkvarter (De Røde Huse) ved siden af Royal Arena skal sende vores børn til den nye skole, istedet for til Kalvebod Fælled Skole, der bogstavelig talt ligger i vores baghave, og som skolebørnene i vores område allerede går i. Oven i købet vil de skolebørn så via søskendegaranti hive deres søskende med, så børnene i vores lille kvarter kommer til at gå på forskellige skoler. Og at vores barns kommende skolekammerater kommer til at bo langt væk i stedet for i vores eget boligkvarter, var bestemt ikke hvad vi havde forventet, da vi flyttede herud, hvor et af de mest attraktive punkter var muligheden for at vores børn kunne løbe frit rundt mellem skolen i baghaven, legekammerater og hjemmet uden at skulle krydse veje, Field’s, motorvejsbroer og andre spændende forhindringer. Vi havde en klar forventning om, at vores barn skulle gå på Kalvebod Fælled Skole da vi købte vores hus, og det var en af de helt store grunde til at flytte herud. Vores huse peger ud mod og ligger lige ved siden af Kalvebod Fælled Skole og vi er en naturlig del af den hestesko af rækkehuse, der omkranser skolen. Og når der endda ligger mange huse i bla. Skovkvarteret tættere på den kommende nye skole, men som med den nye ordning åbenbart stadig skal tilhøre Kalvebod Fælled Skole, virker det da helt tåbeligt! Jeg lyver oprigtigt ikke, når jeg fortæller, at jeg har en datter, der siden hun var to begejstret har peget på Kalvebod Fælled Skole og råbt “Dét er min skole!” til alle og enhver, næsten hver eneste gang vi passerer skolen på vej mellem hendes børneinstitution og vores hjem på Hannemanns Alle. Vi, på Hannemanns Alle, hører ikke til på Hannemanns Skolen bare fordi vores vej og skolen deler navn! Jeg håber inderligt, at disse planer bliver lavet om. Bliver de gennemført som de er nu, vil vi helt oprigtigt overveje at flytte herfra, før vores barn skal starte i skole!
Mads Rebsdorf
Fra vores kvarter (Nordre Fælled Kvarter, Hannemanns Allé 4-12) er der ret præcist 100 meter til vores genbo Kalvebod Fælled Skole. Mine to børn ser direkte på skolen, som det første når de står op, og som det sidste inden de går i seng. Adgangen til skolen kan ikke være bedre med flere naturstier og en fin træbro over åen i Byfælleden og børnene benytter ofte både skolens legeplads og boldbanen. Denne skønne og nære beliggenhed ift. Kalvebod Fælled Skole var derfor også en af de væsentligste faktorer, da vi valgte at bosætte os i Nordre Fælled Kvarter i Ørestad. Fra forslaget til ændring af skoledistrikter i Ørestad forstår jeg at kapacitet er en væsentlig udfordring. For dem der har fuldt udviklingen i Ørestad de seneste år er dette åbenlyst og det er trivielt at påtale rettidig omhu. Ift. Børne & Unge forvaltningens principper om ‘Forældres forventninger (mindste indgreb)’ kan jeg dog ikke forstå forslaget til ændring af skoledistrikter. I forslaget skal Nordre Fælled Kvarteret, som direkte nabo/genbo, ikke tilhøre Kalvebod Fælled Skole. Dette meningsløst og ikke ‘mindste indgreb’. Fra vores børneværelser er det ’største indgreb’. Over samme tråd og forvaltningens princip om “Børnenes Trafiksikkerhed”. Som nævnt har vi (4) korte naturstier og en træbro der forbinder vores kvarter direkte - og trafikfrit - til Kalvebod Fælled Skole. Desuden er der frit udsyn for forældre og naboer. Dette er vanskeligt at få bedre eller sikrere. Med forslaget til ændringen af skoledistrikter skal vores børn i stedet tage den mere utrygge vej, udenom Ørestad Skøjtehal og Royal Arena.

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk