torsdag 2 juli 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Sjælden natur skal ‘flyttes’ fra byggefelt på Amager Fælled

louise hemmingsen DN 1724Det kommende Amagerfælledkvarter ved Sundby Metrostation ligger midt i et område med sjældne dyr og planter. Københavns Kommune afviser at der kan blive tale om at købe arealet tilbage. Indgåede aftaler med By & havn skal overholdes, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL)

 • Amagerfælledkvarteret - Ørestads kommende fjerde bydel - bliver bygget uanset hvad. De store naturværdier i området kan højst blive tilgodeset med såkaldte afværgeforanstaltninger.
Det er i korte træk det svar, som Danmarks Naturfredningsforening (DN) har fået af Københavns Kommune i sagen om de sjældne dyr og planter  der må lade livet, når byggeriet af Amagerfælledkvarteret begynder omkring 2018.
DN rejste i juni måned sagen på et møde i Det Grønne Råd, som er et samarbejdsorgan for Københavns Kommune og en række natur- og friluftsorganisationer.På mødet fortalte formand for DN København, Louise Hemmingsen, at udsigten til yderligere ødelæggelse af området i form af boligkvarter, campingplads og måske havnetunnel bekymrer mange borgere, som henvender sig til DN.

Afviser tilbagekøb
Louise Hemmingsen spurgte direkte, om det var en mulighed at Københavns Kommune køber byggefeltet tilbage.
Hertil svarede teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL), ifølge mødereferatet, at han udmærket forstod de synspunkter, som Louise Hemmingsen fremførte, og at han også fandt det ønskeligt at bevare området. Men han så intet politisk flertal for det, da man på rådhuset klart forventede, at der blev levet op til de aftaler, som var indgået.

Kan padder flyttes?
Lars Nørgaard Andersen fra Dansk Ornitologisk Forening nævnte, at da man anlagde golfbanen på Vestamager fandt man en løsning, som tilgodeså de sjældne dyr og planter. Dertil svarede servicecenterchef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Jon Pape, at det også er hensigten, og at det skal ske via afværgeforanstaltninger. Det betyder normalt, at man kan flytte nogle af de truede arter af dyr og planter til et andet sted, i håb om at arterne overlever. Den løsning er ikke optimal, mener DN-formand Louise Hemmingsen (foto).
”For eksempel er alle padder beskyttede i Danmark. Hvis du tager en haletudse med hjem for at studere den, skal du faktisk sætte den tilbagedet samme sted bagefter. Det vil være svært, hvis man bygger noget på deres levested. Arealet er desuden en vigtig lokalitet for den sjældne brændeskærm, som kun vokser få steder i landet og den største bestand findes netop i det område man vil til at bygge”, siger hun.

Fakta
Byggefeltet for Amagerfælledkvarteret huser flere arter, der er sjældne i Danmark, og såkaldte bilag IV-arter, som er beskyttet af et EU habitatsdirektiv. Ifølge Danmarks Miljøportal er stort set hele området registreret som § 3 område. Det vil sige Beskyttet Naturtype (Eng, overdrev og mose).
Områdets biologi er nærmere beskrevet i rapporten ‘Vidensindsamling Natur 2013 Amager Fælled’ (Udarbejdet af Biomedia og Lars Andersen).  
Heri fremgår det, at der i området findes arter fra EU’s Habitatsdirektiv, Bilag IV. Nemlig Spidssnudet frø og Stor vandsalamander. Der er desuden er der to ynglefugle listet som EF fugledirektiv-arter: Rørhøg og Rørdrum.

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: