Amager Fælleds Venner: Padder lider under byggeri og trafik

amager faelled steffenKøbenhavns Kommune og By & Havn er igang med at forbedre vandhullerne på Amager Fælled, hvor der lever stor vandsalamander og spidssnudet frø. Men foreningen Amager Fælleds Venner mener at forbedringerne er utilstrækkelige. Den strandeng, hvor By & Havn vil bygge Ørestad Fælled Kvarter, er stadig det primære og naturlige leveområde for padderne, mener foreningen

Som man kan læse i Ørestad Avis ('') er leveforholdene for to padde-arter på Amager Fælled igang med at blive forbedret.  Københavns Kommune har forbedret vandhuller på sit område af fælleden, og lige nu er By & Havn igang med at gøre det samme på sin matrikel i det sydøstlige hjørne af fælleden.

Forbedringerne skal sikre, at der både er yngle- og levesteder for padderne udenfor det område, hvor By & Havn vil bygge boligkvarteret Ørestad Fælled Kvarter, langs med Ørestads Boulevard. Forbedringerne følger de anbefalinger, som er beskrevet i Udviklingsplanen for Amager Fælled fra november 2016. Den skal sikre at bl.a. Stor Vandsalamander og Spidssnudet Frø kan leve og yngle i vandhuller vest og nord for byggeområdet.

amager faelled gravearbejdePadderne har ikke spredt sig
Men foreningen Amager Fælleds Venner er ikke overbevist om, at forbedringsarbejdet rent faktisk vil sikre, at de to sjældne padde-arter kan overleve på fælleden på længere sigt.
"Vandsalamanderens levesteder er generelt under pres, og bestandene er faldende. Vi har bl.a. set at vandsalamanderen helt er forsvundet fra Grønjordssøen lige nord for det planlagte byggefelt", siger Steffen Rasmussen fra Amager Fælleds Venner.

Han understreger, at vandsalamanderen og en langt række andre dyr, insekter og planter kun findes på den gamle strandeng, hvor byggeområdet ligger. Og ikke andre steder på Amager Fælled.
"Deres yngle-, leve- og fødegrundlag er ringe andre steder på fælleden. Så vil vi overhovedet være i stand til at sikre deres overlevelse i områder der i forvejen danner et dårligt naturligt grundlag?" spørger han.

Haft 25 år til at hjælpe naturen på vej
Steffen Rasmussen forklarer, at da man for snart 25 år siden besluttede at anlægge et boligkvarter på den gamle strandeng på Amager Fælled, skulle dette boligkvarter anlægges som det sidste i Ørestad. Netop for at give naturtyperne på strandengen mulighed for at sprede sig længere ind på fælleden.

"På daværende tidspunkt havde naturen næsten haft 30 år til at sprede sig, men uden større held, og her næsten 60 år efter opfyldningen af den gamle havbund, må vi konstatere at naturen ikke har været i stand til selv at sprede sig i nævneværdig grad væk fra den oprindelige strandeng. Københavns Kommune og By & Havn vil nu hjælpe naturen på vej med sit forbedrilngsarbejde. Men det har de haft næsten 25 år til at gøre. De har valgt først at gå i gang i 11. time, og sandsynligvis alt for sent", siger Steffen Rasmussen.

amager faelled maskine steffenØget trafik stresser naturen
Amager Fælleds Venner mener, at det er vigtigt at der er et godt samspil mellem vandhullerne og den omkringliggende natur, for at opretholde et rigt habitat for dyr og planter.

"Det er her vi i Amager Fælleds Venner er bekymrede, for netop den omkringliggende natur er jo i byggefeltet, der er den sidste tilbageværende oase i storbyen København. En oase, der er kilden til flere arters føde-, raste- og yngleområde. Forsvinder den, vil det have vidtrækkende konsekvenser for de omkringliggende naturområder."

"Øgede trafik i området fra både campingpladsen og det planlagte nye kvarter er et andet parameter, der vil påvirke bestanden af både truede og ikke-truede arter. Deres færden i naturen, på stier og veje, vil være mere farefuld. Naturen er i forvejen trængt, og etableringen af campingplads og et nyt beboelseskvarter foruden nye tilstødende stier og veje, vil skubbe yderligere til den eksisterende skrøbelige naturbalance og helt udrydde flere arter fra Københavns kommune", siger Steffen Rasmussen.

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk