Ørestad får måske CopenHell i baghaven

festivalplads online

 Kulturforvaltningen foreslår, at Københavns kommende store festivalplads kommer til at ligge på Selinevej. Men det er svært at komme dertil for 50.000 mennesker

• Når vinden er i vest, vil det om føje år være muligt at høre de dundrende trommer, når Copenhell flytter fra sine nuværende omgivelser på Refshaleøen til Københavns nye store festivalplads. Den skal nemlig ligge på Selinevej, og bliver dermed nabo til Ørestad.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har netop fremsat et forslag om en forundersøgelse af en festivalplads på Selinevej, hvor Kalvebod Miljøcenter tidligere lå. Arealet syd for er udlagt til byskov, og arealet nord for indgår som en del af Ørestad Fælled-forliget. Arealet er i alt omkring 500.000 kvm. og ejet af Københavns Kommune.

Baggrunden for planerne erm at hovedstaden har brug for en ny, stor festivalplads, udover f.eks. Valbyparken, Refshaleøen og 5-øren/10-øren. Den skal kunne rumme 50.000 mennesker og tiltrække de helt store bands og internationale kunstnere.

Kravene til pladsen er baseret på erfaringer fra andre storbyer og gennem dialog med centrale aktører på eventområdet, heriblandt Live Nation, som bl.a. står bag festivalen Copenhell, der er ved at vokse ud af sine nuværende rammer på Refshaleøen.

En ny festivalplads skal også være med til at aflaste Indre By for arrangementer og derved imødekomme udfordringer omkring støj og andre gener. En større festivalplads kræver et areal på omkring 100.000 kvm. Festivalaktører peger på, at en festivalplads af den størrelse vil kræve et parkeringsareal på 40-60.000 kvm, størst mulig afstand til naboer og en velfungerende infrastruktur, både hvad angår forsyning og transportveje.

Det, der taler imod placeringen af festivalpladsen på Selinevej, er det rent beredskabsmæssige, da området er afgrænset af vand på den ene side og motorvej på den anden, og så er stedet meget dårligt forbundet til blandt andet kollektiv trafik. 

Illustration: Det er planen, at festivalpladsen skal være på det mørkerøde felt, mens det røde område skal give plads til festivalspladsens støttefunktioner.

Kløverparken, Refshaleøen, Ydre Nordhavn og Valbyparken er tidligere undersøgt som mulige placeringer til en ny og større plads, men er blevet afvist, primært på grund af planmæssige forhold. Her skal der nemlig byudvikles om få år.

 Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at en festivalplads placeres i umiddelbar forbindelse med byskoven i syd, og at eventuelle støttefunktioner placeres nord for.

Der er ingen beboelse i umiddelbar nærhed, men det skal i et videre forløb undersøges, om musikarrangementer vil give gener i boligområderne i Sydhavnen og i Hvidovre Kommune.

Området anvendes i øjeblikket til deponering af jord og byggematerialer. Ifølge lokalplanen skal det på sigt overgå til offentlige formål, såsom rekreativt grønt område.

I henhold til fredningen af Kalvebod Kile skal der tages særligt hensyn til offentlighedens adgang, hvilket betyder, at en festivalplads ikke umiddelbart kan indhegnes, og at der ikke kan tages entrégebyrer. Der vil derfor skulle søges dispensation fra fredningen. Det skal i forhold til fredningen og strandbeskyttelseslinjen, som området også er omfattet af, undersøges om der er udfordringer i forhold til afholdelse af musikarrangementer, og projektet skal screenes for væsentlige miljøpåvirkninger i henhold til Miljøpåvirkningsloven. Belysning af området skal i øvrigt godkendes af Farvandsvæsnet og Statens Lufthavnsvæsen.

Den gældende lokalplan muliggør vindmøller, og der er planer om at opstille vindmøller langs kysten. Det skal også vurderes, om der kan være udfordringer forbundet med dette.

Der er desuden udfordringer med fremkommeligheden for besøgende, og de trafikale forhold og offentlige transportmuligheder skal derfor undersøges nærmere. Aktørerne tilkendegiver, at området på Selinevej umiddelbart er egnet til både festivaler og især enkelte koncerter med op til ca. 50.000 publikummer. Dog er adgangen til arealet generelt utilstrækkelig, både i forhold til offentlig transport, bilparkering, cyklister og gående. Arealet er udfordret beredskabsmæssigt, da der er vand på den ene side og motorvej på den anden. Sidst er det en udfordring at indrette stedet stemningsfyldt.

På baggrund af erfaringer med tidligere, lignende projekter forventes en foranalyse at koste i størrelsesordenen 3,0 mio. kr.

Læs dagsordenspunktLæs dagsordenspunkt

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk